DESIGNER INSTRUCȚIONAL - discipline

 

Fișele disciplinelor:

ANUL I, SEMESTRUL 1

Management și leadership educațional

Abordări moderne în teoria şi metodologia instruirii

Identificarea şi analiza nevoilor educaţionale ale grupurilor şi persoanelor

Managementul proiectelor şi programelor educaţionale

 

ANUL I, SEMESTRUL 2

Metodologia cercetării şi elaborării lucrărilor în ştiinţele educaţiei

Etică și deontologie profesională

Personalitatea şi competenţele educatorului

Adaptare, diversificare și dezvoltare curriculară

 

ANUL II, SEMESTRUL 3

Management curricular

Managementul activităţilor socio-educative şi de voluntariat

Idei şi doctrine fundamentale în ştiinţele educaţiei

Educație și consiliere pentru carieră

 

ANUL II, SEMESTRUL 4

Elemente de design retoric în comunicarea didactică

Dezvoltări în pedagogia contemporană – pedagogia pentru competențe

Proiectarea şi realizarea activităţilor instructiv-educative prin suporturi TIC

Practică de profil

 

DISCIPLINE OPȚIONALE

Tipologia relatiilor interpersonale si rezolvarea conflictelor

Pedagogia formării şi schimbării atitudinilor

Design curricular în gimnaziu şi liceu

Design curricular în grădiniţă şi în şcoala primară

Organizaţiile şcolare ca şi comunităţi de învăţare

Consultanţa educaţională pentru profesori, elevi şi părinţi

Integrarea educaţională, profesională şi socială a persoanelor şi grupurilor dezavantajate

Societate, educaţie şi interculturalitate

Descrierea disciplinelor parcurse în cadrul programului de studii masterale Designer instrucțional.

 

 

SEMESTRUL 1

 

PMR 4170 Managementul organizațiilor școlare

Titular: BOLOVAN SORINA

Cursul iși propune sa formeze si sa dezvolte competente de gestionare a școlii din perspectiva organizării sale într-o comunitate cu implicare activ-participativă a administrației locale și a părinților alături de profesori și elevi.

The course aims to form and develop school management skills from the perspective of its organization in a community with active-participatory involvement of local administration and parents with teachers and students.

 

PMR 3202  Identificarea și analiza nevoilor educaționale ale grupurilor și persoanelor

Titular: ALBULESCU MIRELA

Tematica abordată în cadrul cursului Identificarea și analiza nevoilor educaționale ale grupurilor și persoanelor vizează operaționalizarea unor concepte fundamentale cum ar fi cel de nevoie educațională, pe diferite paliere structurale ale organizației școlare în vederea realizării unei diagnoze a proceselor educaționale contextualizate spațio-temporal. Cursul își propune formarea și dezvoltarea competențelor științifice, comunicaționale, de relaționare socială și metodologice cu privire la procesul de identificare  și analiză a nevoilor educaționale în scopul realizării unui design al activităților de formare/dezvoltare profesională bazat pe studierea realității școlare concrete atât la nivel individual cât și instituțional.

The topic addressed in the course  aims to operationalize fundamental concepts such as educational need, on different structural levels of the school organization in order to make a diagnosis of educational processes contextualized spatio-temporal. The course aims to train and develop scientific, communication, social relations and methodological skills regarding the process of identifying and analyzing educational needs in order to achieve a design of training and professional development activities based on studying the school reality both individually and on the institutional level.

 

PMR 4160 Introducere în design instrucțional

Titular: TRIF BOIA ANDREEA

Cursul evidențiază elementele fundamentale ale Designului instrucțional (DI) și se adresează studenților interesați să-și dezvolte competențele de proiectare a materialelor și a activităților de instruire. În cadrul acestuia vom analiza ce este DI și cum a evoluat el de-a lungul timpului în Statele Unite ale Americii și în Europa. Vom vedea care este rolul unui designer instrucțional, ce cunoștințe teoretice și practice trebuie el să dețină. Vom parcurge principalele etape ale activităților de DI și, totodată, vom analiza și aplica cele mai cunoscute și apreciate modele din domeniu.

The course highlights the fundamentals of Instructional Design and is aimed at students interested in developing their skills in designing materials and training activities.  We will analyze what  is the ID and how it has grown over time in the United States and Europe. We will see what is the role of an instructional designer, what theoretical and practical knowledge he must have going  through the main stages of DI activities and, at the same time, analyzing and applying the most known and appreciated models in the field.

 

SEMESTRUL 2

 

PMR 4171 Etică și integritate academică

Titular: COSTACHE ADRIAN

Cursul de Etică și deontologie profesională urmărește familiarizarea studenților cu principalele paradigme etice formulate în istoria filosofiei și formarea deprinderilor de a vedea și a se raporta prin intermediul acestora la diversele situații care pot apărea în viața de zi cu zi a școlii și, în general, în mediul educațional.

The Ethics and Professional Ethics course aims to get students used to the main ethical paradigms formulated in the history of philosophy and to form skills how to see and relate through them to the various situations that may arise in the school daily life and, in general, in educational environment.

 

PMR 4110 Personalitatea și competențele educatorului

Titluar: MIH CODRUȚA

Cursul își propune să identifice dimensiunile esențiale ale personalității profesorului, care susțin dezvoltarea profesională în domeniul didactic și atingerea nivelului de expertiză în această profesie. Cursul este organizat pe trei module și detaliază concepte esențiale în acest domeniu: expertiza didactică, reziliența profesorului, autoeficacitatea, entuziasmul și umorul în predare, sindromul de oboseală profesională. De asemenea, descrie succint programe de intervenție pentru reducerea stresului profesorului.

The course aims to identify the essential dimensions of the teacher’s personality, which support professional development in the teaching field and the achievement of the level of expertise in this profession. The course is organized in three modules and details essential concepts in this field: teaching expertise, teacher resilience, self-efficacy, enthusiasm and humor in teaching, professional fatigue syndrome. It also briefly describes intervention programs to reduce teacher stress.

 

PMR 4161 Educație integrată, interdisciplinară și transdisciplinară

Titluar: SUCIU GETA

Cursul Educaţie integratӑ, interdisciplinarӑ şi transdisciplinarӑ urmeazӑ recomandӑrile documentelor europene de politicӑ educaţionalӑ care ne orienteazӑ înspre paradigmele educaţionale holiste, constructiviste, integrate. Explorӑm, în acest context,fundamentele şi specificitatea educaţiei integrate, interdisciplinare şi transdisciplinare, modalitӑţile de implementare a programelor educative inovatoare, a metodologiilor şi practicilor de abordare integratӑ a curriculumului, în vederea dezvoltării competenţelor de specialist în designer instrucţional, capabil să proiecteze şi sӑ implementeze adecvat programe şi activităţi educative integrate, interdisciplinare şi transdisciplinare.

The course Integrated, interdisciplinary and transdisciplinary education follows the recommendations of the European educational policy documents that orient us towards holistic, constructivist, integrated educational paradigms. In this context, we explore the fundamentals and specificity of integrated, interdisciplinary and transdisciplinary education, ways to implement innovative educational programs, methodologies and practices for integrated approach to the curriculum, in order to develop the skills of instructional designer, able to design and implement adequate integrated, interdisciplinary and transdisciplinary educational programs and activities.

 

SEMESTRUL 3

 

PMR 4166 Design educațional non-formal: film, artă, patrimoniu

Titluar: MARȚIAN NICOLETA

Cursul promovează necesitatea reconsiderării metodelor clasice şi a utilizării lor în spirit modern, alături de cele active recomandate de didactica actuală. Filmul, expresia artistică, elementele de patrimoniu utilizate în procesul didactic pot oferi o multitudine de valențe formative și reprezintă o realitate vie, care facilitează relația educație-societate.

The course promotes the need to reconsider classical methods and their use in a modern spirit, along with the active ones recommended by current teaching. The film, the artistic expression, the patrimony elements used in the didactic process can offer a multitude of formative values and represent a living reality, which facilitates the education-society relationship.

 

PMR 3212 Managementul activităților socio-educative și de voluntariat

Titluar: OROS MIHAELA

Cursul  propune studenților dezvoltarea competențelor specifice proiectării, implementării, monotorizării, evaluării și optimizării curriculum-ului, acționând în special pe componenta curriculară decisă la nivelui școlii și al comunității. Pe baza cursului amintit, studenții vor fi capabili să propună și să realizeze proiecte socio-educative și de voluntariat în parteneriat cu alte instituții importante din societate (Consiliu local,  Primărie, Poliția română, Biserică, muzee, biblioteci, cinematografe etc.).

The course proposes to the students the development of specific skills for the design, implementation, monitoring, evaluation and optimization of the curriculum, acting especially on the curricular component decided by school and community. Based on the mentioned course, students will be able to propose and carry out socio-educational and volunteer projects in partnership with other important institutions in society (Local Council, City Hall, Romanian Police, Church, museums, libraries, cinemas, etc.).

 

PMR 4114 Idei și doctrine fundamentale în științele educației

Titluar: ALBULESCU MIRELA

Prin tematica abordată cursul Idei și doctrine fundamentale în științele educației își propune prezentarea și analiza orientărilor/concepțiilor/teoriilor contemporane referitoare la educație urmărind filiera epistemologică a corpusului teoretic și practic relevant din perspectivă axiologică și pragmatic-reflexivă care a fundamentat arhitectura teoretică și praxiologică actuală a comprehensiunii fenomenului educațional.

Through the approached theme, the course Ideas and fundamental doctrines in education sciences aims to present and analyze contemporary orientations / conceptions / theories regarding education following the epistemological chain of the relevant theoretical and practical corpus from an axiological and pragmatic-reflective perspective that founded the current theoretical and praxiological architecture. understanding of the educational phenomenon.

 

PMR 4168 Design instrucțional în spațiul asiatic: tendințe și modele de bune practici

Titluar: MARC ANAMARIA

Cursul se focalizează pe contextualizarea niponă și coreeană a paradigmei de design instrucțional. Cele două spații permit filtrarea acestei paradigme prin prisma unor coordonate socio-culturale și educaționale specifice, care favorizează o circumscriere socio-pragmatică și tradiționalistă. Dincolo de această încadrare, un alt obiectiv al cursului este de a examina vectori instituționali și politici educaționale care converg în sensul concretizării unei societăți de învățare (learning society).

The course focuses on the Japanese and Korean contextualization of the instructional design paradigm.The two spaces allow the filtering of this paradigm through the prism of socio-cultural coordinates and specific educational, which favors a socio-pragmatic and traditionalist constituency. Beyond from this framework, another objective of the course is to examine institutional and political vectors converging in the sense of realizing a learning society.

 

SEMESTRUL 4

 

PMR 4154 Elemente de design retoric în comunicarea didactică

Titluar: BREAZ MIRCEA

Elementele de design retoric în comunicarea didactică dezbătute la curs se înscriu în aria retoricii didactice ca teorie comprehensivă a persuasiunii şi a argumentării opiniei, subordonată teoriilor cunoaşterii şi ale comunicării. Fundalul teoretic şi demersurile analitice propuse sunt informate pe de o parte de principii inovative de design universal pentru instruire, iar pe de altă parte de rezultatele cercetărilor actuale din domeniile ştiinţelor educaţiei şi ale ştiinţelor limbajului.

The elements of rhetorical design in didactic communication discussed in the course are in the area of didactic rhetoric as a comprehensive theory of persuasion and argumentation of opinion, subordinated to the theories of knowledge and communication. The theoretical background and the proposed analytical approaches are explained on the one hand by innovative universal design principles for training, and on the other hand by the results of current research in the fields of educational sciences and language sciences.

 

PME 4169 Design instrucțional- aspecte educaționale inovatoare în spațiul francofon

Titluar: PORUMB ANCA

Cursul își propune prezentarea unei imagini de ansamblu a abordărilor pregătirii studenților din cadrul masteratului de Design instrucțional în spațiul francez și francofon, cu accent pus pe analiza și adaptarea  la sistemul de  educație din spațiul românesc.

The course aims to present an overview of the approaches for training students in instructional design in the French and French-speaking areas, with an emphasis on analysis and adaptation to the education system in Romania.

 

PME 4162 Designul activităților didactice prin intermediul tehnologiei digitale

Titlulari: POP RALUCA/VĂIDĂHĂZAN  REMUS

Această disciplină își propune să formeze în rândul educabililor competențe specifice care să susțină adecvat proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice, utilizând eficient și creativ tehnologiile digitale.

This discipline aims to form specific skills among educators that adequately support the design, organization and evaluation of teaching activities, using digital technologies efficiently and creatively.